, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky
Pages Navigation Menu

Oficiálny portál obce

Starosta

 

Stanislav Gallik

15.11.2014 bol v komunálnych voľbách zvolený a 30.11.2014 na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve zložením sľubu menovaný do funkcie starostu obce Slovenská Ves.

E-mail: stanko.gallik@gmail.com

Telefón: 0908 068 261

 

Kontakt:

telefón:

052/4593 108,

052/ 4593 122

e-mail: ocu.slovenska.ves@mail.t-com.sk

adresa:

Obecný úrad Slovenská Ves
Slovenská Ves 50
059 02 Slovenská Ves

 

Kompetencie:

1. Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie starostu sa skončí zloţením sľubu novozvoleného starostu .

2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

3. Starosta najmä:

a/ zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady
b/ vykonáva obecnú správu,
c/ zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickýma fyzickým osobám,
d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e/ uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
f/ podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.

4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa §12 ods.6. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.