, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky
Pages Navigation Menu

Oficiálny portál obce

Projekty v obci

MOPS2019

Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves

v-projektoch

Názov poskytovateľa: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Názov prijímateľa: Obec Slovenská Ves

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves

Kód projektu /ITMS2014+/: 312051J895

Obec Slovenská Ves, sa zapojila do výzvy OPLZ-PO5-2017-1 vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, na predkladanie projektov zameraných na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby, a to žiadosťou o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves“v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia, Špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Nakoľko obec splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku, žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola schválená dňa 21.septremba 2017 s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 95 765,13 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú schválené v sume 100 805,40EUR. Obec Slovenská Vesbude 5% celkových oprávnených výdavkov projektu spolufinancovať z vlastných rozpočtových zdrojov obce, čo bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva.

Hlavným cieľom projektu „Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves“je podporiť sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovanej rómskej komunity prostredníctvom služieb miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Slovenská Ves. Projekt poskytne zamestnanie 4 členom miestnej občianskej poriadkovej služby po dobu 3 rokov (36 mesiacov), z ktorých budú 2 členovia z marginalizovanej rómskej komunity. Cieľovou skupinou projektu sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít a zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúci s marginalizovanými rómskymi komunitami v obci Slovenská Ves. Výsledkom projektu bude zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK, zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľov MRK a zároveň zníženie páchania protispoločenského konania, udržanie verejného poriadku, zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku, podpora zmien v prostredí MRK, zlepšenie rizikového správania, ochrana vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania, a tým zlepšenie nepriaznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľov vyplývajúcej z ich sociálneho vylúčenia.

Hlavnou aktivitou projektu je „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK“. Táto aktivita je vo vecnom súlade s oprávnenou aktivitou Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných a zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK v rámci OPĽZ, Špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Realizáciou tohto projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele:

  • Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby – 4
  • Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby – 2

Členmi miestnej občianskej poriadkovej služby sú:

  1. Zuzana Halčinová
  2. Peter Kolumber
  3. Alojz Dunka
  4. Milan Dunka

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu 100 805,40EUR.
Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 95 765,13EUR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

oznamenie-kamery-2-2

 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

banner-tsp-wide

 

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomociterénnych sociálnych pracovníkovaterénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregovanéa sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

  • Zmluva o spolupráci číslo: N20160127021
  • Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: február 2016
  • Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: jún 2019

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankynenašej obce:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Simona Szentiványiová – zástup počas MD

Terénna pracovníčka/pracovník: Dana Csomorová

E- mail: tsp.slovenskaves@gmail.com

Tel. kontakt: 0903717617

Adresa kancelárie: Obecný úrad Slovenská Ves č. 50, 059 02 Slovenská Ves