, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky
Pages Navigation Menu

Oficiálny portál obce

Úradná tabuľa

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Žiadosti – hlasovací preukaz.pdf
Volebné okrsky a volebná miestnosť.pdf
Adresa pre zasielanie oznámení o delegovaní členov OVK.pdf
Informácie pre voliča.pdf
Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta SR.pdf

nové

 > Stiahni Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2019 – Slovenská Ves
 > Stiahni VZN_referendum
 > Stiahni Návrh VZN o ochrane verejnej zelene
 > Stiahni VZN_2_2019_stravovanie
 > Stiahni VZN_1_2019_zapis-1
 > Stiahni Ozn. SP miestna komunikácia – kapušnice
 > Stiahni Záverečný účet
 > Stiahni Dodatok – odpadove vody
 > Stiahni vzn-prispevok jedáleň
 > Stiahni vzn-referendum
 > Stiahni vzn-zápis
 > Stiahni vzn-zeleň
 > Stiahni VO súťaž Bistro II. kolo
 > Stiahni Oznámenie o začatí konania výrub drevín
 > Stiahni Zámer cintorín
 > Stiahni Odmena zastupkyňa
 > Stiahni Oznámenie o začatí konania a nariadenie miestnej obhliadky Ľand
 > Stiahni Oznámenie o začatí konania a nariadenie miestnej obhliadky FO
 > Stiahni VO – súťaž BISTRO
 > Stiahni Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA
 > Stiahni Oznámenie o začatí konania a nariadenie MO – Výrub drevín
 > Stiahni Cyklochodník ÚR
 > Stiahni Návrh návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma  Priloha 1  Priloha 2  Priloha 3
 > Stiahni Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2019
 > Stiahni Info ku konkurzu na funkciu riaditeľa Centra podpory RR okresu Kežmarok
 > Stiahni Verejná vyhláška evidencia pozemkov v nájme
 > Stiahni Verejná vyhláška uloženie písomnosti Peter Strišovský
 > Stiahni VZN 2/2018
 > Stiahni VZN 1/2018
 > Stiahni VZN 2/2018
 > Stiahni VZN 1/2018
 > Stiahni Oznam lesnícka spoločnosť SNV
 > Stiahni Oznámenie o začatí ÚK Cyklochodník
 > Stiahni Ponuka predaj PP
 > Stiahni Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
 > Stiahni Oznámenie o začatí konania O2
 > Stiahni NAVRH – Programovy rozpocet 2019-2021
 > Stiahni NAVRH – Rozpocet 2019-2021
 > Stiahni NAVRH – Rozpocet 2019-2021 2
 > Stiahni Ponuka PP-OP
 > Stiahni Ponuka PP
 > Stiahni Zámer
 > Stiahni Oznam – Zrusenie trvaleho pobytu
 > Stiahni Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2018
 > Stiahni Ponuka prevodu PP LV 2435
 > Stiahni Ponuka prevodu PP LV 2866
 > Stiahni Ponuka prevodu PP LV 2574
 > Stiahni Oznámenie o vstupe na pozemky SPP
 > Stiahni Ohlásenie oplotenia VV
 > Stiahni Správa o hospodáreni ŽS s MŠ Slovenská Ves za 2017
 > Stiahni Záverečný účet za 2017
 > Stiahni Oznámenie o začatí SK O2 Slovakia
 > Stiahni Stavebné povolenie chodníky I. a III. etapa
 > Stiahni Slovenská Ves
 > Stiahni Oznámenie SK I. a III. etapa
 > Stiahni Strategický dokument POH 2016-2020
 > Stiahni VZN32017 výška príspevku
 > Stiahni VZN22017 výška dotácie
 > Stiahni Stavebne povolenie – chodníky II. etapa SP
 > Stiahni VZN2
 > Stiahni VZN1
 > Stiahni Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 príjmy aj výdavky 2
 > Stiahni Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 príjmy aj výdavky 1
 > Stiahni Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2018
 > Stiahni Oznámenie o začati SK chodník – II. etapa
 > Stiahni Výberové konanie MOPS
 > Stiahni Zámer bezodplatne zameniť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 > Stiahni Uznesenia 10/2017
 > Stiahni ÚR chodníky VP, smer Spišská Belá, Č. Kláštor
 > Stiahni ÚR chodníky I.II.III.etapa
 > Stiahni Zoznam daňových dlžníkov 2017
 > Stiahni Ozámenie o začatí ÚK – chodníky školská ulica
 > Stiahni Oznámenie o začatí ÚK chodníky VP Č. Kláštor, Sp. Belá
 > Stiahni Verejná vyhláška VN vedenia
 > Stiahni Plán kontrolnej činnosti
 > Stiahni Začatie konania a miestna obhliadka
 > Stiahni Oznámenie o začatí konania výrub drevín
 > Stiahni Uznesenia 6/2017
 > Stiahni VV úprava vedenia
 > Stiahni Uznesenia 4/2017
 > Stiahni Verejná vyhláška 254-úprava VN vedenia
 > Stiahni Záverečný účet 2016
 > Stiahni Jarné vypaľovanie trávy
 > Stiahni Zrušenie pobytu
 > Stiahni Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA
 > Stiahni Oznámenie o začatí konania výrub drevín
 > Stiahni VZN 1/2017 – Zápis detí do ZŠ
 > Stiahni Uznesenia 2/2017
 > Stiahni Návrh VZN určenie miesta a času zápisu detí do 1. ročníka
 > Stiahni Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2017
 > Stiahni Verejná vyhláška líniová stavba
 > Presmeruj Aktualizované cestovné poriadky + nova trasa

2016

 > Stiahni Ceny vodného a stočného
 > Stiahni VZN 5/2016 miestne dane
 > Stiahni VZN 4/2016 príspevok
 > Stiahni VZN 3/2016 dotácia
 > Stiahni Uznesenia 12/2016
 > Stiahni Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017
 > Stiahni Návrh VZN miestne dane a poplatky
 > Stiahni Návrh rozpočtu obce
 > Stiahni Návrh VZN o určení výšky príspevku
 > Stiahni Návrh VZN o určení výšky dotácie
 > Stiahni Príloha k rozhodnutiu pozemkové úpravy
 > Stiahni Rozhodnutie vykonanie projektu pozemkových úprav
 > Stiahni Uznesenia 10/2016
 > Stiahni Verejna vyhlaska 27.10.2016
 > Stiahni Uzemny plan PSK
 > Stiahni Oznámenie o začatí správneho konania
 > Stiahni Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
 > Stiahni Oznámenie o doručení písomnosti – Obec Slovenská Ves v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje Davida Jelínka, bytom Slovenská Ves, že mu bola doručená písomnosť na adresu Obec Slovenská Ves, Slovenská Ves 50. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Obecného úradu v Slovenskej Vsi, kde si ju môže prevziať.
 > Stiahni Oznámenie o začatí ÚK
 > Stiahni Pravidelná zmena CP
 > Stiahni Zámer VO súťaž nebytové priestory OcÚ
 > Stiahni Záväzná ponuka ocú 50
 > Stiahni Zámer VO súťaž nebytové priestory 3053
 > Stiahni Záväzná ponuka 3053
 > Stiahni Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA
 > Stiahni VZN odpady 01.07.2016
 > Stiahni Verejná vyhláška – pozemkové úpravy na katastrálnom území Slov. Ves
 > Stiahni Záverečný účet Obce Slovenská ves a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
 > Stiahni VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 > Stiahni VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka ZŠ
 > Stiahni Oznam o výberovom konaní 10.05.2016
 > Stiahni Oznámenie o strategickom dokumente 03.05.2016
 > Stiahni Rozhodnutie-dodatočné povolenie
 > Stiahni Uznesenia 4/2016
 > Stiahni Ohlásenie drobnej stavby – oplotenie
 > Stiahni Jarné vypaľovanie a usmernenie – opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi
 > Stiahni Rozhodnutie – projekt pozemkových úprav
 > Stiahni Oznámenie o dodatočnom stavebnom konaní na stavbu garáže
 > Stiahni VZN zápis do ZŠ
 > Stiahni Správa o hodnotení strategického dokumentu 12.2.2016
 > Stiahni Správa o hodnotení strategického dokumentu
 > Stiahni Návrh VZN zápis ZŠ
 > Stiahni Rozhodnutie – Organizačna zmena
 > Stiahni Zverejnenie: Všeobecné podmienky, Produktové obchodné podmienky, Sadzobník SS, Účty zverejnenie, Zverejnenie k elektronickým službám.rar
 > Stiahni Záver z opätovnej administratívnej kontroly dokumentácie k verejnému obstaravaniu
 > Stiahni VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenie na rok 2016
 > Stiahni VZN o určení výšky príspevku na činnosť MŠ atď…
 > Stiahni Rozhodnutie – Prestavba rod. domu 01.12.2015
 > Stiahni Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolorky
 > Stiahni Pozvánka podopatrenie 6.1
 > Stiahni Rozhodnutie – novostavba rod. domu, NN pripojka
 > Stiahni Návrh VZN volebné plagáty 19.11.2015
 > Stiahni Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 19.11.2015
 > Stiahni Návrh programového rozpočtu obce Slovenská Ves na roky 2016-2018
 > Stiahni Oznámenie o miestnej obhliadke vo veci výrubu drevín
 > Stiahni Oznámenie o začatí konania výrub drevín
 > Stiahni Oznámenie o začatí stavebného konania
 > Stiahni VZN 22015 vypušťanie odpadových vôd
 > Stiahni VZN 32015 Prevádzkový poriadok pohrebiska
 > Stiahni Dodatok č. 1 k VZN 32014 školský klub
 > Stiahni Uznesenia september 2015
 > Stiahni Návrh PHSR na pripomienkovanie
 > Stiahni Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
 > Stiahni Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 30.7.2015
 > Stiahni Zaslanie oznámenia – Okresný úrad Prešov
 > Stiahni Verejná vyhláška 16.7.2015
 > Stiahni Informácie o Letnom tábore pre deti zo soc. slabších rodín
 > Stiahni Oznámenie o strategickom dokumente – odbor starostlivosti o životné prostredie
 > Stiahni Zámer – budova 35
 > Stiahni Výzva PHSR
 > Stiahni Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 20.05.2015
 > Stiahni Predloženie protestu proti VZN o cintorínskych poplatkoch
 > Stiahni 19.05.2015 – Protest prokurátora VZN 12012
 > Stiahni Protest prokuratora VZN 22012
 > Stiahni Protest prokuratora VZN 32011
 > Stiahni Protest prokuratora VZN 52011
 > Stiahni Protest prokuratora VZN 52012
 > Stiahni Oznam týkajúci sa zmien v sociálnej poisťovni na vysunutom pracovisku v Kežmarku 06.05.2015
 > Stiahni Prerušenie distribúcie elektriny 26.máj 2015
 > Stiahni Oznámenie o strategickom dokumente General DI
 > Stiahni Správa o hospodárení ZŠ
 > Stiahni Záverečný účet 2014
 > Stiahni Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce
 > Stiahni Protest prokurátora
 > Stiahni Výzva na predkladanie ponúk – Multifunkčné ihrisko
 > Stiahni Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán PSK
 > Stiahni Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií
 > Stiahni VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Slovenská Ves
 > Stiahni Športový klub – Vyhlásenie
 > Stiahni Poďakovanie – Športový klub
 > Stiahni Leták – Športový klub
 > Stiahni Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky do 2% zaplatenej dane
 > Stiahni Tlačivo – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 > Stiahni Obchodná verejná súťaž na prenájom časti nebytových priestorov prevádzky BISTRO
 > Stiahni Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Slovenská Ves
 > Stiahni Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Koordinátor aktivačnej činnosti
 > Stiahni Vážený starosta a poslanci
 > Stiahni Správa o činnosti Občianskeho združenia Slovenská Ves – Vygoda
 > Stiahni VZN dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
 > Stiahni VZN o určení výšky príspevku na činnosť MŠ, ŠJ
 > Stiahni Prerušenie distribúcie elektriny 15.11.2014 v čase od 7.40 hod. do 17.00 hod.
 > Stiahni Prerušenie distribúcie elektriny 20.11.2014 v čase od 7.10 hod. do 18.30 hod.
 > Stiahni Oznámenie o strategickom dokumente ÚP Toporec
 > Stiahni Verejná vyhláška, OÚ Prešov
 > Stiahni Zámer – odpredaj pozemku 08.10.2014
 > Stiahni Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu 02.10.2014
 > Stiahni Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
 > Stiahni Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o preskúmanie rozhodnutia Obce Slovenská Ves č. SÚ 4453/2013-Gk zo dňa 10.10.2013 mimo odvolacieho konania
 > Stiahni Návrh – Zmena a doplnok č.5 – ÚPN obce Slovenská Ves – časť. Stolárska dielňa
 > Stiahni Oznamenie o dobrovolnej drazbe 15.7.2014
 > Stiahni Zámer na prenájom pozemkov
 > Stiahni Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
 > Stiahni Potvrdenie o evidovaní v registri združení účastníkov pozemkových úprav

SV-ELEKTRO-PLYN.pdf
SV-PPF.pdf
SV-SIRSIE-VZTAHY.pdf
SV-URBANISTIKA.pdf
SV-VODOVOD-KANALIZACIA.pdf
SV-VPS.pdf
ZD-ELEKTRIKA-PLYN.pdf
ZD-PPF.pdf
ZD-SIRSIE-VZTAHY.pdf
ZD-URBANISTICKY-NAVRH.pdf
ZD-VODOVOD-KANALIZACIA.pdf
ZD-VPS.pdf

Priblíženie atmosféry z prezentácií kníh o Slovenskej Vsi - 31.01.2014

Milí spoluobčania, rodáciDňa 31.januára sa konala prezentácia kníh Slovenská Ves v premenách času a Turistický sprievodca- Slovenská Ves a okolie. Pri tejto príležitosti si Vám dovoľujeme priblížiť atmosféru pri prezentácii týchto kníh priloženými fotografiami z tejto slávnosti:

List, doručený Mgr. Gančovou ako poďakovanie za rodákov zo Slovenskej Vsi:Slovo “krst” v každom človeku vyvoláva vlnu dojatia, citov, nehy, lásky, radosti a vďaky za šťastie, ktoré sa človeku dostáva od osudu.Je to vždy spojené so začiatkom, narodením a uvítaním do života.Tentoraz sa “narodila” kniha.Zrod akejkoľvek knihy je cesta trnistá, pretože od myšlienky, nápadu ju napísať, po jej vydanie, je nutné prekonať neuveriteľne mnoho prekážok. Je to priam hrdinská práca. Každá kniha má veľa “otcov, mám,príbuzných, priaznivcov” kým uzrie svetlo sveta. Sú to autori, editori,sponzori atď., celá plejáda ľudí, ktorým patrí vďaka za to, že sa rodí dielo, ktoré bude mať svoje miesto v spoločnosti kultúrnych a po vedomostiach túžiacich ľudí. Dnes sa bude prezentovať naša kniha, o nás,je to povznášajúci pocit.Radosťou a pýchou napĺňa toto dielo aj nás, rodákov zo Slovenskej Vsi, ktorí sme sa síce rozpŕchli do celého sveta, ale nikdy sme neprerušili pevné väzby so svojím rodiskom, v ktorom sme prežili svoje detstvo, mladosť, prvú lásku, kde máme pochovaných svojich drahých predkov.Ľudská pamäť je obmedzená, ale pamäť histórie je večná a nám sa dostáva do rúk publikácia, ktorá zachytáva históriu rodnej dedinky v premenách času, v jej dejinách.Je bytostne dôležité poznať dejiny sveta, krajiny, štátu, ale práve tak je nutné poznať dejiny rodného miesta, ba aj vlastné “dejiny”, samého seba. Človek by mal vedieť odkiaľ a kám ide. Ináč žije smutný a chudobný život.
Teraz sa mi dostáva česť poďakovať sa vo vlastnom mene, ale aj v mene všetkých rodákov za n